1. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 2. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 3. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.

 4. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 5. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.

 6. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.
 7. genterapi

  genterapi, genkirurgi, ingrepp i arvsmassan i syfte att reparera en skadad gen eller återställa normal funktion.
 8. genotyp

  genotyp, genetisk konstitution, genuppsättning.
 9. genom

  genom, den sammantagna arvsmassan hos en levande organism, bestående av DNA.
 10. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.