1. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 2. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 3. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 4. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 5. genes

  genes, uppkomst eller utveckling; i biologisk terminologi ett händelseförlopp som resulterar i ett visst (normalt eller sjukligt) tillstånd, liksom även de faktorer som styr detta förlopp.
 6. arvsanlag

  arvsanlag, detsamma som gen, dvs. ett DNA-segment med specifik genetisk information.
 7. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 8. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 9. genteknik

  genteknik innebär att man förändrar arvsanlagen (generna) hos bakterier, växter och andra organismer, till exempel genom att flytta en gen från ett djur till en växt.

 10. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).