1. genbank

  genbank, systematiskt bevarad och kontinuerligt uppdaterad ”reserv” av gener från gamla raser, stammar eller individer av olika växt- och djurarter.
 2. genbank

  ge`nbank subst. ~en ~er ORDLED: gen--bank-en
  Svensk ordbok
 3. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.
 4. Genbanksnämnden

  Genbanksnämnden, rådgivande organ till styrelsen vid Nordiska Genbanken för jordbruks- och trädgårdsväxter (NGB).
 5. äpple

  äpple, trädgårdsapel, Malus domestica, art i familjen rosväxter.

 6. Nordiska Genbanken

  Nordiska Genbanken, NGB, genbank inrättad 1979 som en samnordisk institution i Alnarp under Nordiska ministerrådet med uppgift att bevara och dokumentera den genetiska variationen hos allt värdefullt växtmaterial i Norden.
 7. domesticering

  domesticering, den förändring som en djurart genomgår när den övergår från vild form till ett av människan påverkat och mer eller mindre beroende husdjur.

 8. klonarkiv

  klonarkiv, en samling av vegetativt förökade individer.
 9. Svalbard Global Seed Vault

  Svalbard Global Seed Vault, SGSV, Svalbard globale frøhvelv, Globala fröbanken på Svalbard, anläggning för säker förvaring av dubbletter av frösamlingar som finns hos genbanker.

 10. fröbank

  fröbank,  avsiktlig förvaring av fröer, t.ex. i botaniska trädgårdar, för bevarande av den ärftliga variationen hos mer eller mindre hotade växtarter, ett led i floravården.