1. genbank

  genbank, systematiskt bevarad och kontinuerligt uppdaterad ”reserv” av gener från gamla raser, stammar eller individer av olika växt- och djurarter.
 2. Nordiska Genbanken

  Nordiska Genbanken, NGB, genbank inrättad 1979 som en samnordisk institution i Alnarp under Nordiska ministerrådet med uppgift att bevara och dokumentera den genetiska variationen hos allt värdefullt växtmaterial i Norden.
 3. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.
 4. äpple

  äpple, trädgårdsapel, Malus domestica, art i familjen rosväxter.

 5. domesticering

  domesticering, den förändring som en djurart genomgår när den övergår från vild form till ett av människan påverkat och mer eller mindre beroende husdjur.
 6. Alnarp

  Alnarp, SLU Alnarp, statlig egendom i Lomma kommun, Skåne län.
 7. Svalbard Global Seed Vault

  Svalbard Global Seed Vault, SGSV, Svalbard globale frøhvelv, Globala fröbanken på Svalbard, anläggning för säker förvaring av dubbletter av frösamlingar som finns hos genbanker.

 8. bioinformatik

  bioinformatik, tvärvetenskapligt forskningsområde mellan framför allt biologi och datalogi.

 9. batat

  batat, sötpotatis, Ipomoea [-me:a] batatas, art i familjen vindeväxter.

 10. genbank

  ge`nbank subst. ~en ~er ORDLED: gen--bank-en
  Svensk ordbok