1. generator

  generator, anordning för alstring av speciellt gasformiga ämnen, t.ex. acetylengenerator, ånggenerator.
 2. generation

  generation, släktled, grupp av ungefär likåldriga individer av samma art.
 3. generationstid

  generationstid, fördubblingstid, inom mikrobiologi den tid som åtgår för en population bakterier i exponentiell tillväxt att fördubbla sitt individantal.
 4. generator

  generator, i matematiken ett element som ensamt eller i grupp via någon process genererar ett objekt.
 5. generation

  generation, fas som börjar med att en individ uppkommer genom en fortplantningsprocess och som slutar i samband med påföljande fortplantningsprocess.
 6. generationsväxling

  generationsväxling, hos djur en mer eller mindre regelbunden växling mellan generationer med olika slag av fortplantning hos en och samma art.
 7. generator

  generator, elektrisk generator, se elektriska maskiner.
 8. generation

  generation, inom genetiken vanligen de individer som är ättlingar till samma föräldrapar.
 9. generatorplåt

  generatorplåt, mjukmagnetiskt stål med omkring 3 % kisel.
 10. generationstid

  generationstid,mansålder, den genomsnittliga tid som förflyter mellan två på varandra följande generationers början.