1. genus

  genus, i matematiken ett tal som grovt sett räknar antalet ”hål” på en sluten yta.
 2. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.
 3. genus

  genus, inom biologisk klassifikation detsamma som släkte; se hierarkiska systemet.
 4. genus

  genus, grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.
 5. genus

  ge´nus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gen-us-et
  Svensk ordbok
 6. genussystem

  genussystem, genusordning, begrepp myntat och utvecklat inom framför allt antropologi, etnologi, historia och sociologi för att beteckna den sociala struktur som rör kön och som skapar en sorts reglering av män och kvinnor i samhället och på individnivå.
 7. genusköp

  genusköp, köp som innebär att säljaren får fullgöra köpeavtalet med varor av ett visst slag (latin genus), t.ex. kaffe, olja, metaller av visst slag eller en ny bil av viss årsmodell.
 8. genushistoria

  genushistoria innebär att man utgår från genus när man studerar historien.
 9. genusperspektiv

  genusperspektiv, uppfattning av något utifrån olika kön.
 10. genusforskning

  genusforskning, forskning, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där genus, manligt och kvinnligt som sociokulturella konstruktioner, ställs i fokus.