1. gestaltning

  gestaltning är när man ger form åt något, till exempel en idé eller en figur i en bok.
 2. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.
 3. impressionism

  impressionism (franska impressionisme), efter Monets tavla Impression, soleil levant ’Impression, soluppgång’, stilkaraktär inom främst måleri och skulptur.
 4. könsroll

  könsroll, sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige.
 5. teater

  teater, ursprungligen teaterns åskådarrum, senare gruppen av åskådare och till sist hela anläggningen med både spelplats och åskådarrum.
 6. urbanisering

  urbanisering, ökande stadsboende, en process som definitionsmässigt varierar mellan länder och världsdelar (jämför stad).
 7. Pablo Picasso

  Picasso, Pablo, född 25 oktober 1881, död 8 april 1973, spansk-fransk konstnär, modernismens mest mångsidige och nydanande förgrundsgestalt, verksam genom måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor.
 8. motiv

  motiv, grundtanke, bärande idé i en konstnärlig framställning, med något skiftande definition i olika konstarter.
 9. sexualitet

  sexualitet, i biologin benämning på de beteenden som är förknippade med könlig fortplantning (se fortplantning, könscykel och könsroll).
 10. Europa

  Europa, Jupiter II, en av planeten Jupiters fyra största, så kallade galileiska månar.