1. lösbotten

  lösbotten, blött myrparti som är bara glest bevuxet.
 2. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 3. eftersådd

  eftersådd, hjälpsådd i odlingar där den första sådden gett för glest bestånd.
 4. nationalpark

  nationalpark, område som fredats på grund av sina naturvärden eller sina kvaliteter för friluftsliv och turism.

 5. hagmark

  hagmark, betesmark med ett glest busk- och trädskikt.
 6. jordarter

  jordarter, naturligt bildade avlagringar med lös struktur, dvs. utan sammanhållande kemiska bindningar mellan de fasta partiklarna.
 7. långskott

  långskott, växtskott där avstånden, internodierna, mellan bladens fästpunkter, noderna, är tämligen långa, så att bladen på långskottet sitter glest.
 8. råmark

  råmark, benämning ur ett exploateringsperspektiv på obebyggd eller glest bebyggd mark som kan förväntas komma i fråga för tätbebyggelse eller annat intensivt utnyttjande och därför börjat stiga i värde.
 9. garndocka

  garndocka är ett slags förpackning av tunt broderigarn.
 10. aidaväv

  aidaväv är ett mycket glest tyg.