1. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 2. GAL–TAN

  GAL–TAN, värderingsskala som beskriver ideologiska skillnader mellan politiska partier.

 3. frihandel

  frihandel är handel mellan olika länder som är befriad från tullar och annat som gör handeln dyrare eller svårare.
 4. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 5. naturkatastrof

  naturkatastrof, katastrof orsakad av naturliga händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö.
 6. internationalisering

  internationalisering, process som leder till att företeelser som tidigare varit inomnationella förflyttas till en mellan- eller överstatlig nivå.
 7. företag

  företag, organisation där mänskliga och materiella resurser samordnas för produktion av varor och tjänster.
 8. global

  global betyder världsomfattande och innebär att något gäller hela jordklotet, ”globen”.
 9. inkomstskatt

  inkomstskatt, skatt på inkomster, dels från arbete och andra prestationer (förvärvsinkomster), dels sådana som kan hänföras till egendom, såsom avkastning och försäljningsvinster (kapitalinkomster).

 10. miljörörelsen

  miljörörelsen, sammanfattande benämning på folkrörelseorganisationer som består av dels lokala aktionsgrupper, dels riksorganisationer, t.ex. Naturskyddsföreningen, Miljöförbundet Jordens Vänner, Fältbiologerna, Framtiden i Våra Händer, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen, Greenpeace, Världsnaturfonden WWF, Det Naturliga Steget, dels också vissa forsknings- och utredningsinstitut, t.ex. Miljöcentrum och Ekocentrum.