1. god tro

  god tro, juridisk term för den situation någon befinner sig i när han med fog hävdar en viss uppfattning trots att den inte motsvarar verkligheten.
 2. god sed

  god sed, rättsligt begrepp som i vissa sammanhang används med, eller undantagsvis utan, stöd av skriven lag för att precisera normer inom en yrkeskategori eller inom samhället mer allmänt, och som representerar en viss yrkesetisk eller allmänt moralisk nivå.
 3. god man

  god man, förtroendeman som enligt olika lagbestämmelser och för olika syften ska utses i vissa fall.
 4. godssystem

  godssystem, ekonomiskt-socialt system för organisation av storskalig jordbruksdrift, oftast avseende den agrara produktionen inom en feodal europeisk samhällsstruktur med decentraliserad och i begynnelseskedet självhushållande ekonomi.
 5. Godahoppsudden

  Godahoppsudden, engelska Cape of Good Hope, stenigt utsprång på den södra delen av Kaphalvön i Sydafrika.
 6. god redovisningssed

  god redovisningssed, redovisningsförfarande som ska följas av den som är bokföringsskyldig.
 7. godtrosförvärv

  godtrosförvärv, förvärv som någon i god tro har gjort från en överlåtare som inte haft rätt att överlåta saken.
 8. godstransport

  godstransport, förflyttning av gods och därmed sammanhängande hantering, t.ex. lastning, lossning, lyftning, vändning och sänkning.
 9. gods

  gods, jordegendom, se godssystem och herrgård.
 10. god affärssed

  god affärssed, gott affärsskick, norm för tillbörligt handlande i näringslivet.