1. granskning

  granskning, som förvaltningsrättslig term prövning av att vissa krav är uppfyllda.
 2. Granskningsnämnden för radio och TV

  Granskningsnämnden för radio och TV, statlig myndighet 1994–2010, med uppgift att i efterhand granska programmen i svenska radio- och TV-företag vilkas sändningar riktar sig till allmänheten.
 3. granskningsexemplar

  granskningsexemplar, exemplar av inom Sverige tryckt skrift, vilken framställaren är skyldig att bevara under ett år efter utgivningen.
 4. granskning

  gran`skning subst. ~en ~ar ORDLED: gransk-ning-en
  Svensk ordbok
 5. censur

  censur innebär att myndigheter granskar böcker, filmer, radioprogram och TV-program med mera innan de kommer ut.
 6. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 7. granskningsbetänkande

  granskningsbetänkande, av riksdagens konstitutionsutskott (KU) avlämnat dokument, där utskottet redogör för sin i regeringsformen föreskrivna granskning.
 8. granskningsdebatt

  granskningsdebatt (tidigare dechargedebatt), riksdagsöverläggning vid vilken behandlas konstitutionsutskottets (KU) betänkande angående statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.
 9. hadith

  hadith, ḥadīth, benämning i islam på en kort utsaga av eller om Muhammed eller någon av hans följeslagare, och som avser att fastställa vad som i en viss fråga är normerande ”sed” ( sunna).
 10. yttrandefrihetsgrundlagen

  yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, en särskild grundlag till skydd för yttrandefriheten i bl.a. radio, television, filmer, videogram och ljudupptagningar samt för webbplatser på internet.