1. habitat

  habitat, hemvist, boendemiljö, i biologin en arts livsmiljö.
 2. Habitat

  Habitat, brittisk möbelvaruhuskedja, startad av Terence Conran 1964.
 3. habitation

  habitation (latin habitatio ’boning’, ’bostad’, av habito ’bebo’), beteckning inom bl.a. arkeologi och geografi för samlad bosättning oavsett storlek – från enskilt liggande hus, gårdar och byar till större samhällen – dock främst använd om mindre bosättningar.
 4. habitat

  habita´t subst. ~en ~er ORDLED: hab-it-at-en
  Svensk ordbok
 5. habitatdirektivet

  habitatdirektivet, art- och habitatdirektivet, EU-direktiv infört 1992 för bevarande av vilda djur, växter och deras livsmiljöer (habitat).
 6. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 7. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 8. bärförmåga

  bärförmåga, carrying capacity, inom ekologin det maximala antal individer av en viss art som varaktigt kan livnära sig av resurserna inom en viss miljö, dess habitat.
 9. biom

  biom, biotisk region, område som karakteriseras genom sina regionala ekosystemtyper.
 10. livsmiljö

  livsmiljö, inom biologin summan av de yttre omständigheter som krävs för att individer av en viss art skall kunna fortleva och ev. fortplanta sig på platsen; termen motsvarar ungefär biotop eller habitat men har allmännare betydelse.