1. hadron

  hadron, benämning på varje starkt växelverkande partikel.
 2. kvark

  kvark, materiens minsta påvisade byggsten som enligt standardmodellen för elementarpartiklarna och tillsammans med leptonerna bygger upp all känd, vanlig materia.

 3. parton

  parton, hypotetiskt punktlikt objekt som bygger upp de starkt växelverkande elementarpartiklarna, hadronerna.
 4. förmedlarpartikel

  förmedlarpartikel, kraftförmedlande partikel för växelverkande kraft.
 5. kvantkromodynamik

  kvantkromodynamik, QCD (av quantum chromo dynamics), teorin för den starka kraftens växelverkan med materia.
 6. LHC

  LHC, Large Hadron Collider, acceleratorprojekt vid CERN nära Genève, i bruk 2008.
 7. särkvark

  särkvark, den tredje lättaste av de sex slagen av kvarkar, som bygger upp alla starkt växelverkande partiklar ( hadroner).
 8. Richard P Feynman

  Feynman, Richard Phillips, född 11 maj 1918, död 15 februari 1988, amerikansk fysiker.
 9. Eightfold Way

  Eightfold Way, en symmetri med tillhörande familjestruktur bland de starkt växelverkande partiklarna hadronerna.
 10. elementarpartikelfysik

  elementarpartikelfysik, läran om materiens minsta beståndsdelar, dessas struktur och inbördes växelverkan.