1. handikappombudsman

  han`dikappombudsman subst. ~nen handikappombudsmän, best. plur. handikappombudsmännen ORDLED: handi-kapp--om-buds-mann-en
  Svensk ordbok
 2. Handikappombudsmannen

  Handikappombudsmannen, HO, 1994–2008 myndighet som bevakade rättigheter och intressen för personer med funktionsnedsättningar.
 3. Diskrimineringsombudsmannen

  Diskrimineringsombudsmannen, DO, statlig myndighet som har till uppdrag att verka mot diskriminering och för lika rättigheter i samhället, bildad 2009.

 4. funktionshinder

  funktionshinder är något som hindrar eller gör det svårt när en person vill göra något.

 5. FN:s standardregler

  FN:s standardregler, Agenda 22 , regler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet i samhället; antagna av FN:s generalförsamling 1993.
 6. handikappråd

  handikappråd, rådgivande organ i handikappfrågor.

 7. Handisam

  Handisam, egentligen Myndigheten för handikappolitisk samordning, Stockholm, myndighet inrättad 2006 med ansvar för samordning av arbetet inom det handikappolitiska området.

 8. diskriminering

  diskriminering, särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika.