1. handlägga

  han`dlägga verb handlade handlagt, pres. handlägger ORDLED: hand--lägg-er SUBST.: handläggande, handläggning
  Svensk ordbok
 2. handläggare

  han`dläggare subst. ~n äv. handläggarn, plur. ~, best. plur. handläggarna ORDLED: hand--lägg-ar-en
  Svensk ordbok
 3. idrottsminister

  idrottsminister, populär benämning på det statsråd som inom regeringen handlägger idrottsfrågor.
 4. arbetstidsnämnden

  arbetstidsnämnden, nämnd inom Arbetsmiljöverket som handlägger ärenden rörande arbetstidslagstiftningen.
 5. inskrivningsmyndighet

  inskrivningsmyndighet, myndighet som handlägger inskrivningsärenden.
 6. förrättningsman

  förrättningsman, benämning på person som hos Kronofogdemyndigheten handlägger mål om verkställighet av olika slag.
 7. byråsekreterare

  byråsekreterare, lägsta graden för handläggande tjänstemän inom vissa statliga myndigheter.
 8. domstolsbiträde

  domstolsbiträde, en icke juridiskt skolad befattningshavare vid tingsrätt som fungerar som sekreterare och protokollförare och i vissa fall självständigt kan handlägga enklare ärenden och mål.
 9. domstolsärenden

  domstolsärenden, ärenden som är hänförliga till den s.k. frivilliga rättsvården och som handläggs av de allmänna domstolarna, t.ex. inskrivningsärenden avseende fast egendom, bouppteckningar och förmyndarskapsärenden.
 10. utbildningsnämnd

  utbildningsnämnd, organ inom landstingen och kommunerna som handlägger utbildningsfrågor.