1. He

  He är det kemiska tecknet för helium.
 2. Zheng He

  Zheng He, 1371–1435, kinesisk sjöfarare.

 3. Huang He

  Huang He, Huang Ho, Gula floden, flod i Kina; 5 460 km lång, 752 440 km2 avrinningsområde.
 4. Wei He

  Wei He, flod i mellersta Kina; för belägenhet se landskarta Kina.
 5. Ergun He

  Ergun He, flod i norra Kina; för belägenhet se landskarta Kina.
 6. Fen He

  Fen He, flod i östra Kina; för belägenhet se landskarta Kina.
 7. Huai He

  Huai He, flod i mellersta Kina mellan de större floderna Chang Jiang och Huang He (Gula floden); 1 000 km lång, 270 000 km 2 avrinningsområde.
 8. Liao He

  Liao He, flod i nordöstra Kina; ca 1 350 km lång.
 9. He Xinyin

  He Xinyin (ursprungligen Liang Ruyuan), 1517–79, konfuciansk tänkare i Kina.
 10. Hai He

  Hai He , en 1 090 km lång flod i norra Kina, som bildas av bifloderna Yongding, Daqing och Ziya samt Wei He, huvudfloden, som avrinner via Stora Kanalen (Kejsarkanalen).