1. heltalsmetoden

  heltalsmetoden, mandatfördelningsmetod, se d’ Hondts metod.
 2. heltal

  heltal, vanligen talen ..., −2, −1, 0, 1, 2, 3, ...
 3. heltalsdel

  heltalsdel, det största heltal som inte är större än ett givet reellt tal.
 4. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 5. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 6. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 7. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 8. vitsippa

  vitsippa är en av de vanligaste vårblommorna.
 9. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 10. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.