1. heteronorm

  heteronorm, den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och förväntade i ett samhälle.
 2. heterozygoti

  heterozygoti, förekomsten av olika alleler (arvsanlag) på motsvarande locus i de båda kromosomerna i ett kromosompar hos en cell eller en organism.
 3. heterogen

  heterogen, innehållande olikartade beståndsdelar, oenhetlig.
 4. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp, brott enligt brottsbalken (BrB); kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

 5. het källa

  het källa, typ av termalkälla där vattnet har en temperatur som är högre än människokroppens.
 6. heta linjen

  heta linjen, direkt sambandsförbindelse (fjärrskrift och telefon), upprättad efter Cubakrisen 1962 mellan USA:s och Sovjetunionens högsta politiska ledningar, med syfte att utgöra en snabb kontakt- och förhandlingskanal i internationella kriser och därmed minska riskerna för ett oavsiktligt kärnvapenkrig.
 7. hetfläck

  hetfläck, hotspot , område med hög vulkanisk aktivitet beläget ovanför en mantelplym bestående av uppåtstigande magma från manteln.
 8. heterosexualitet

  heterosexualitet, könsdrift riktad mot det motsatta könet; i motsats till homosexualitet och bisexualitet.
 9. heterotrofi

  heterotrofi, en organisms förmåga att syntetisera cellmaterial med organiska föreningar som kolkälla.
 10. heterospori

  heterospori, förhållandet att en växts könlösa generation, sporofyten, bildar två slag av sporer, dels mikrosporer som ger upphov till den hanliga generationen (hangametofyten), dels megasporer (makrosporer) som växer ut till den honliga generationen (hongametofyten).