1. huvud

  huvud, framdelen hos de flesta bilateralsymmetriska frilevande djur, med ögon och andra sinnesorgan samt hjärna och oftast munnapparat.
 2. huvudförhandling

  huvudförhandling, inom processrätten benämning på den avslutande samlade förhandlingen mellan parterna inför domstolen.

 3. Medusas huvud

  Medusas huvud, medicinsk term, detsamma som caput Medusae.
 4. huvudlad

  huvudlad, huvudband, prydnadsband runt huvudet, buret av den ogifta kvinnan.
 5. huvudorganisation

  huvudorganisation, centralorganisation, topporganisation, central sammanslutning på riksnivå av förbund av arbetsgivare eller arbetstagare.
 6. huvudverb

  huvudverb, verb som har full betydelse.
 7. huvudstad

  huvudstad, i allmänhet den ort där ett lands regering, parlament och huvuddelen av statsförvaltningen är belägna.
 8. huvudbonad

  huvudbonad har dels burits av det primära skälet att utgöra skydd mot kyla, regn, sol, hetta, stötar, slag m.m., dels brukats som prydnad och som en symbol för att markera t.ex. status.
 9. huvudavtal

  huvudavtal, avtal träffat mellan två eller flera huvudorganisationer på arbetsmarknaden vilket för en omfattande del av denna marknad uppställer enhetliga och för längre tid gällande regler för motstående parters agerande i grundläggande hänseenden, främst i fråga om förhandlingar och stridsåtgärder.
 10. huvudbetoning

  huvudbetoning, huvudtryck, den starkaste framhävningsgraden hos en stavelse i ett ord.