1. hygglig

  hygg`lig adj. ~t ORDLED: hygg-lig
  Svensk ordbok
 2. hygge

  hygge, detsamma som kalhygge.
 3. hygge

  hygg`e subst. ~t ~n ORDLED: hygg-et
  Svensk ordbok
 4. skärmställning

  skärmställning, träd som bildar en skärm på ett hygge.
 5. rutsådd

  rutsådd, sådd av barrträdsfrö på ett hygge där humuslagret avlägsnats på cirka 4 dm×4 dm stora ytor så att mineraljorden blottats.
 6. sekundärskog

  sekundärskog, skog som spontant vuxit upp på hyggen, övergivna odlingar, brandfält eller större luckor orsakade av stormfällning, insekts- eller svampangrepp.
 7. ängsbjörkskog

  ängsbjörkskog, dels artrik björkskog i fjällen, dels björkskog som vuxit upp på ängsmarker (t.ex. slåtterängar och hagar) eller på hyggen på bördig mark.
 8. grönrisplantering

  grönrisplantering, metod inom skogsbruket i samband med plantering på hygge där det finns färskt (grönt) avverkningsavfall.
 9. kanteffekt

  kanteffekt, olikheten mellan perifera och centrala delar av ett vegetationsområde (jämför ekoton) eller en försöksparcell.
 10. William Boyd

  Boyd, William, född 1952, brittisk författare.