1. hyperbel

  hyperbel, plan öppen kurva som består av två åtskilda delkurvor.
 2. hyperbel

  hyper´bel subst. ~n hyperbler ORDLED: hyperbl-er
  Svensk ordbok
 3. hyperbelnavigering

  hyperbelnavigering, benämning på navigeringsmetoder som utnyttjar hyperbelns egenskap att representera konstant avståndsskillnad till två punkter i planet.
 4. andragradskurva

  andragradskurva, kägelsnitt, är en plan kurva som i analytisk geometri beskrivs av en ekvation av typen Ax 2 + 2 Bxy + Cy 2 + Dx + Ey + F = 0.
 5. hyperbolisk

  hyperbolisk, formad som en hyperbel eller anknytande till hyperbeln.
 6. vertex

  vertex, i matematiken en toppunkt av något slag.
 7. analytisk geometri

  analytisk geometri, den gren av geometrin i vilken man studerar räta linjer, kurvor, plan och ytor med hjälp av koordinatsystem och elementär algebra.
 8. kägelsnitt

  kägelsnitt, benämning på andragradskurvorna ellips, hyperbel och parabel.
 9. hyperboloid

  hyperboloid, yta vars skärning med ett plan är en ellips eller en hyperbel.
 10. Apollonios från Perga

  Apollonios från Perga, ca 262–ca 190 f.Kr., grekisk matematiker och astronom.