1. hyperbol

  hyperbol, stegrande retorisk figur, vanlig både i vardagsspråket och i poesin, inte minst barockens.
 2. hyperbolisk

  hyperbolisk, innebärande en hyperbol.
 3. hyperbolisk

  hyperbolisk, formad som en hyperbel eller anknytande till hyperbeln.
 4. hyperboloid

  hyperboloid, yta vars skärning med ett plan är en ellips eller en hyperbel.
 5. hyperboliska funktioner

  hyperboliska funktioner, de matematiska funktionerna sinus hyperbolicus (sinh), cosinus hyperbolicus (cosh), tangens hyperbolicus (tanh) och cotangens hyperbolicus (coth).
 6. hyperbol

  hyperbol [-bå´l] subst. ~en ~er ORDLED: hyper-bol-en
  Svensk ordbok
 7. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 8. hyperbolisk differentialekvation

  hyperbolisk differentialekvation, partiell differentialekvation av speciell typ. Utmärkande för hyperboliska ekvationer är att de beskriver förlopp där störningar fortplantas med begränsad hastighet.
 9. hyperbolisk paraboloid

  hyperbolisk paraboloid, typ av andragradsyta som tangerar oändlighetsplanet.
 10. hyperbolisk spiral

  hyperbolisk spiral, spiral i vilken avståndet till centrum är omvänt proportionellt mot vinkeln θ (se bild).