1. diskriminera

  diskrimine´ra verb ~de ~t ORDLED: dis-krim-in-er-ar SUBST.: diskriminerande, diskriminering
  Svensk ordbok
 2. GATT

  GATT, förkortning för General Agreement on Tariffs and Trade,benämning på dels det multilaterala varuhandelsavtal som 1947 ingicks (GATT 1947) mellan 23 länder, dels det delavtal inom WTO-avtalet som rör varuhandel benämns GATT (GATT 1994). 

 3. OECD

  OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, Paris, internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling.
 4. tjänstedirektivet

  tjänstedirektivet, EU:s tjänstedirektiv, direktivet, EU:s regler om fri rörlighet för tjänster på den inre marknaden i syfte att underlätta för tjänsteföretag att etablera sig permanent och att utföra tillfälliga tjänster i andra medlemsländer.
 5. importkvotering

  importkvotering, kvantitativ begränsning av importen av en viss vara till ett land.
 6. diskriminering

  diskriminering är att behandla vissa människor sämre än andra därför att de är annorlunda på något sätt.
 7. millenniemålen

  millenniemålen, FN:s millenniemål, engelska Millennium Development Goals (MDG), åtta övergripande utvecklingsmål antagna av FN:s 193 medlemsstater samt drygt 20 internationella mellanstatliga organisationer.

 8. homofobi

  homofobi betyder stark rädsla eller avsky för homosexualitet, alltså förmågan att bli förälskad i och känna sexuell lust till en person av samma kön.
 9. Robert Sobukwe

  Sobukwe, Robert, 1924–78, sydafrikansk politiker.

 10. Slovakien

  Slovakien är ett land i mellersta Europa.