1. ide

  ide, den viloplats där brunbjörnen sover sin vintersömn och där honan också föder sina ungar.
 2. idé

  idé förekommer som filosofisk fackterm först hos Platon, där ordet (jämte flera andra) får beteckna tingens eviga och oföränderliga urbilder, som tänks existera ”på en plats bortom himlen”.
 3. ide

  i`de subst. ~t ~n ORDLED: id-et
  Svensk ordbok
 4. idé

  idé subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: id-én
  Svensk ordbok
 5. övervärdig idé

  övervärdig idé, övertygelse som inte är orimlig men som förfäktas med ett anmärkningsvärt engagemang.
 6. idé- och lärdomshistoria

  idé- och lärdomshistoria, svenskt universitetsämne som behandlar vetenskapens och det lärda livets historia.
 7. ideografi

  ideografi, skriftsystem som består av tecken för begrepp, bildskrift.
 8. ideofon

  ideofon (av ideo-, se idé, och grekiska phōnē ’ljud’, ’ton’), ord med ljudhärmande eller ljudsymbolisk karaktär.
 9. ideogram

  ideogram, skrivtecken som står för begrepp (och inte för språkljud eller stavelse), t.ex. § för ’paragraf’ och % för ’procent’.
 10. ideal

  ideal, något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt.