1. idé

  idé förekommer som filosofisk fackterm först hos Platon, där ordet (jämte flera andra) får beteckna tingens eviga och oföränderliga urbilder, som tänks existera ”på en plats bortom himlen”.
 2. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 3. ide

  ide, den viloplats där brunbjörnen sover sin vintersömn och där honan också föder sina ungar.
 4. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 5. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 6. ideal

  ideal, något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt.
 7. identitetspolitik

  identitetspolitik, strategi för att stärka enskilda gruppers position i samhället. 

 8. ideal gas

  ideal gas, begrepp av stor betydelse inom termodynamiken.
 9. identitet

  identitet, i kultur- och socialantropologin: personers eller gruppers egen identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation.
 10. idé- och lärdomshistoria

  idé- och lärdomshistoria, svenskt universitetsämne som behandlar vetenskapens och det lärda livets historia.