1. ideal

  ideal, något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt.
 2. ideal gas

  ideal gas, begrepp av stor betydelse inom termodynamiken.
 3. Karin Boye

  Boye, Karin, född 26 oktober 1900, död natten till 24 april 1941, författare, ledamot av Samfundet De Nio från 1931.

 4. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 5. ideal lösning

  ideal lösning, termodynamiskt begrepp: en lösning av två eller flera komponenter sådan att ingen förändring sker i entalpi eller volym vid blandningen och att entropin ändras med beloppet
  Δ S mix=
  =− k [ N 1 ln  x 1+ N 2 ln  x 2+...+ Nn ln  xn]
  där k är Boltzmanns konstant, Ni är antalet partiklar av typ i, n är antalet komponenter och xi=Ni/( N 1+ N 2+...+ Nn) är molfraktionen av partiklar av typ i efter blandning.
 6. Karl XII

  Karl XII, född 17 juni 1682, död 30 november 1718, svensk kung från 1697, son till Karl XI och Ulrika Eleonora.

 7. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 8. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 9. ideal strömning

  ideal strömning, strömning av en gas eller vätska där effekter av inre friktion (viskositet) är försumbara jämfört med de tröghetskrafter som verkar på gasen eller vätskan.
 10. densitet

  densitet, fysikalisk term som anger massan per volym för ett ämne.