1. immaterialrätt

  immaterialrätt, den del av juridiken som handlar om äganderätt till resultatet av en intellektuell prestation, t.ex. uppfinningar, varumärken, design eller texten i en bok.
 2. kollektivavtal

  kollektivavtal, enligt medbestämmandelagen (MBL) ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 3. känneteckensrätt

  känneteckensrätt, sammanfattande benämning på den del av immaterialrätten som avser ensamrätt till olika slag av kännetecken.
 4. industriellt rättsskydd

  industriellt rättsskydd, benämning på den del av immaterialrätten som omfattar bl.a. skydd för tekniska lösningar genom patent, patentskydd.
 5. mönsterskydd

  mönsterskydd, designskydd, form av ensamrätt (immaterialrätt), som kan erhållas med stöd av mönsterskyddslagen.
 6. immaterialrätt

  immateria`lrätt subst. ~en ORDLED: im-materi-al--rätt-en
  Svensk ordbok
 7. företagshemlighet

  företagshemlighet, definieras i lagen om skydd för företagshemligheter som ”information om affärs- eller driftförhållande i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende”.
 8. ideell skada

  ideell skada, sammanfattande benämning på skada av sådant slag som inte går att ekonomiskt värdera.
 9. nationell behandling

  nationell behandling, term inom immaterialrätten som rör utländska rättsinnehavares ställning.
 10. efterbildning

  efterbildning, att inom näringsverksamhet efterbilda andras tekniska eller kommersiella idéer, varor, kännetecken m.m.