1. inducera

  inducera, åstadkomma, framkalla, föranleda.
 2. inducera

  induce´ra verb ~de ~t ORDLED: in-duc-er-ar SUBST.: inducerande, inducering; induktion
  Svensk ordbok
 3. inducerad psykos

  inducerad psykos, psykos som framkallats genonom påverkan från andra människor.
 4. inducerad miljö

  inducerad miljö, samlingsterm inom miljötålighetstekniken för miljöfaktorer vilka till skillnad från naturliga miljöfaktorer skapas under olika faser i en produkts livscykel, t.ex. stötar och vibrationer vid transport och hantering samt egenuppvärmning vid drift.
 5. inducerad spänning

  inducerad spänning, elektrisk spänning som uppkommer i en spole när denna omsluter ett i tiden varierande magnetiskt flöde.
 6. inducerad polarisation

  inducerad polarisation, IP , fenomen som består i att spänningen som en elektrisk ström orsakar mellan två punkter i marken inte försvinner omedelbart då strömmen avbryts, utan avklingar mer eller mindre långsamt.
 7. IP

  IP, förkortning för inducerad polarisation.
 8. aerodynamik

  aerodynamik, läran om lufts och andra gasers strömning, särskilt kring farkoster och i strömningsmaskiner, och därav föranledda krafter.
 9. Faradays induktionslag

  Faradays induktionslag säger att ett varierande magnetfält inducerar ett elektriskt fält.
 10. IP-logg

  IP-logg, metod som vid borrhålsloggning utnyttjar fenomenet inducerad polarisation för detaljundersökningar av framför allt malmer.