1. diffus reflexion

  diffus reflexion uppträder om en reflekterande yta är skrovlig, så att en andel av det infallande ljuset sprids bakåt i andra vinklar än infallsvinkeln.
 2. Brewsters lag

  Brewsters lag inom optiken ger villkoren för att ljus skall bli fullständigt polariserat vid reflexion mot en yta.
 3. reflexion

  reflexion, process som innebär att ljus sprids bakåt vid ett gränsskikt.
 4. totalreflexion

  totalreflexion innebär att en ljusstråle reflekteras helt och hållet i gränsytan mellan två medier, dvs. inget ljus tränger genom ytan.
 5. optik

  optik, vetenskap, teknik och instrument som rör seendet och ljuset, dvs. alstring, utbredning och detektering av elektromagnetisk strålning i det för det mänskliga ögat synliga spektralområdet (våglängder 0,4–0,7 μm), men även i det ultravioletta (ned till nm) och infraröda (upp till mm) spektralområdet.
 6. seismik

  seismik, delområde inom geofysiken där man framför allt för prospektering och markundersökning utnyttjar reflexion och refraktion (brytning) av elastiska vågor som alstrats i marken på konstgjort sätt.
 7. gitter

  gitter, diffraktionsgitter, optisk komponent för uppdelning av ljus efter våglängd.
 8. totalreflexion

  tota`lreflexion subst. ~en ORDLED: tot-al--re-flex-ion-en
  Svensk ordbok