1. motivvillfarelse

  motivvillfarelse, misstag som avser motivet till den rättshandling som företas.
 2. vindikation

  vindikation, juridisk term för att någon fråntas äganderätten till ett föremål, t.ex. att efter köp av ett föremål från annan än ägaren nödgas avstå detta till rätte ägaren.
 3. semantik

  semantik, studiet av språkliga uttrycks betydelse eller mening.
 4. ställningsfullmakt

  ställningsfullmakt, juridisk term för den möjlighet som en person har att på grund av sin ställning (t.ex. befattning i ett företag) ålägga en annan (huvudmannen) att ingå avtal med en tredje man.
 5. förutsättningsläran

  förutsättningsläran, inom juridiken principer som i vissa fall kan möjliggöra en upplösning av bundenheten till en rättshandling eller ett avtal som ingåtts på felaktiga premisser (latin error in motivis).
 6. ond tro

  ond tro, juridisk term för den situation en part befinner sig i när han hävdar ett visst förhållande av rättslig betydelse för annan, trots att han inser eller bör inse att förhållandet inte föreligger.
 7. fetmakirurgi

  fetmakirurgi, obesitaskirurgi, bariatrisk kirurgi, metabol kirurgi, operation för att åstadkomma viktminskning.
 8. sannolikhetsteori

  sannolikhetsteori, teori för modeller för slumpförsök, dvs. försök som kan upprepas och där man inte exakt kan förutsäga vad som skall ske, även om man har full kontroll över de yttre omständigheterna.
 9. celest mekanik

  celest mekanik, tillämpningen av mekanik och gravitationsteori för att beskriva rörelserna hos astronomiska objekt.
 10. medborgarskap

  medborgarskap, ett rättsligt bindande förhållande som kan uppstå mellan en stat och en individ ( medborgare) enligt lag antingen automatiskt, t.ex. vid födelse, eller efter anmälan eller ansökan.