1. Fernando Lugo

  Lugo, Fernando, född 1949, paraguaysk politiker och präst, president 2008–12.
 2. instans

  instans, beslutsnivå inom ett system för rättskipning.
 3. kassationsdomstol

  kassationsdomstol, domstol som vid överprövning av ett avgörande i lägre instans endast kan godkänna eller underkänna, ”kassera”, avgörandet och vid underkännande återförvisa det till förnyad prövning i den lägre instansen.
 4. undanröjande

  undanröjande, ogiltigförklaring av en dom eller ett beslut som innebär att en högre rätt förklarar den lägre instansens avgörande ogiltigt utan att avkunna en ny dom eller fatta ett nytt beslut i stället för det gamla.
 5. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 6. underställning

  underställning, inom juridiken en framställning från en myndighet som fattat ett beslut till en särskilt angiven högre instans med begäran om att beslutet ska godkännas eller fastställas.
 7. icke-devolutivt rättsmedel

  icke-devolutivt rättsmedel, sådant medel att få ett avgörande av en myndighet eller domstol omprövat som innebär att samma instans som ursprungligen avgjort frågan också genomför omprövningen.
 8. Övre justitierevisionen

  Övre justitierevisionen, benämning på den del av det kungliga rådet som handlade justitieärendena före inrättandet av Högsta domstolen 1789.
 9. Namibia

  Namibia, stat i sydvästra Afrika.

 10. rättsfall

  rättsfall, domstols eller myndighets avgörande av en rättslig fråga.