1. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 2. integration

  integration, integrering, inom samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process.

 3. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 4. intersektionalitet

  intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.
 5. intersexualitet

  intersexualitet, Disorder of Sex Development, DSD, medicinsk term för förhållandet att ett barn vid födelsen befinns ha osäker könstillhörighet på grund av att de yttre könsorganen inte är entydigt manliga eller kvinnliga.
 6. integritet

  integritet, rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet).

 7. intertextualitet

  intertextualitet, litteraturteoretisk term som innebär att ingen text står isolerad utan ingår i ett nät av relationer till andra texter, introducerad av Julia Kristeva 1969.

 8. intermediär

  intermediär, intermediat, förening som uppträder som ett vanligen instabilt och mycket reaktivt mellanled vid kemiska reaktioner.

 9. interferens

  interferens, fenomen som uppträder vid samverkan mellan två eller flera vågrörelser.

 10. interaktion

  interaktion, samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra.