1. inte

  in`te adv.
  Svensk ordbok
 2. interimsbevis

  interimsbevis, bevis som kan utfärdas i ett aktiebolag då bolagsbildningen fortskridit så långt att tilldelning av aktier skett men aktiebrev ännu inte utfärdats.
 3. integritet

  integritet, inom folkrätten rätt för en nation att inte få sina gränser kränkta av till exempel främmande flygplan eller u-båtar (nationell integritet).

 4. intentionalitet

  intentionalitet, term inom den fenomenologiska filosofin för den egenskap som enligt aktfilosofin utmärker medvetandet, nämligen dess ”riktadhet”.
 5. interception

  interception, dels den process där nederbörd fångas upp och hålls kvar på vegetation eller andra föremål, dels mängden av denna nederbörd.
 6. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 7. intersexualitet

  intersexualitet, Disorder of Sex Development, DSD, medicinsk term för förhållandet att ett barn vid födelsen befinns ha osäker könstillhörighet på grund av att de yttre könsorganen inte är entydigt manliga eller kvinnliga.
 8. intervallskala

  intervallskala, en skala i vilken avstånden mellan olika skalvärden är lika stora genom hela skalan men där en absolut nollpunkt saknas.
 9. interventionsundersökning

  interventionsundersökning, inom medicinen term för en vetenskaplig studie där verkningarna av någon åtgärd ( intervention) prövas.
 10. interpolation

  interpolation, inom textkritiken ett avsnitt i en text som inte härrör från den ursprunglige författaren utan fogats in i texten av en senare bearbetare.