1. integritet

  integritet, inom folkrätten rätt för en nation att inte få sina gränser kränkta av till exempel främmande flygplan eller u-båtar (nationell integritet).

 2. integritet

  integritet, upplevelse av att ha ett, och bara ett, jag.
 3. integritet

  integritet, rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet).

 4. integritet

  integritet, helgjutenhet, vilket innebär att veta sitt mål och kunna handla efter sin övertygelse och stå emot påtryckningar.
 5. integritet

  integrite´t subst. ~en ORDLED: integr-itet-en
  Svensk ordbok
 6. genetisk integritet

  genetisk integritet, begrepp som enligt lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. innebär bl.a. att den enskilde skyddas av begränsningar beträffande rätten för annan att utföra genetisk undersökning eller ta del av genetisk information (med undantag inom hälso- och sjukvården för sådan information som gäller den undersöktes aktuella hälsotillstånd).
 7. integritetskränkning

  integritetskränkning, juridisk term.
 8. integritetsområde

  integritetsområde, heltalsring , i matematiken en kommutativ ring som saknar nolldelare, dvs. om a· b=0 måste a eller b vara 0.
 9. olaga integritetsintrång

  olaga integritetsintrång, fridsbrott som begås av den person som med uppsåt gör intrång i någons privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder eller andra uppgifter ägnade att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.

 10. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

  Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SÄKINT, Stockholm, statlig myndighet, inrättad 2008.