1. intensiv

  2intensi´v subst. ~en ORDLED: in-tens-iv-en
  Svensk ordbok
 2. intensiv

  1intensiv [-i´v äv. in´-] adj. ~t ORDLED: in-tens-iv
  Svensk ordbok
 3. intensiv egenskap

  intensiv egenskap, begrepp inom framför allt termodynamiken.
 4. intensiv tillväxt

  intensiv tillväxt, produktionstillväxt som åstadkoms genom att produktiviteten av givna resurser ökas, vilket kan ske genom t.ex. tekniska framsteg.
 5. intensivvård

  intensivvård, övervakning av patienter med inträffad eller hotande svikt av de vitala funktionerna (livsfunktionerna).
 6. intensivövervakning

  intensivövervakning, verkställighet av dom på fängelsestraff om högst tre månader utanför anstalt.
 7. intensivundersökning

  intensivundersökning, typ av djupintervju, intervjuundersökning.
 8. intensivt jordbruk

  intensivt jordbruk, vanligen beteckning för åkerbruk, ofta kreaturslöst jordbruk, med stor insats av växtnäring och bekämpningsmedel.
 9. intensivera

  intensivera se intensifiera
  Svensk ordbok
 10. intensivundersökning

  intensi`vundersökning subst. ~en ~ar ORDLED: in-tens-iv--under-sök-ning-en
  Svensk ordbok