1. norm

  norm, det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis.
 2. vätskebalans

  vätskebalans, salt–vattenbalans, den balans som kroppen strävar efter att hålla mellan sitt innehåll av vatten och olika oorganiska joner, framför allt natriumjoner och kloridjoner.
 3. flykting

  flykting, en person som lämnat sitt hemland på grund av risk för förföljelse. 

 4. Bibeln

  Bibeln, ursprungligen ett ord som betecknar en boksamling, så småningom med betydelsen en samling skrifter som tillmäts speciell auktoritet och helgd.
 5. Michel Foucault

  Foucault, Michel, född 15 oktober 1926, död 25 juni 1984, fransk idéhistoriker och filosof, professor i idéhistoria vid Collège de France från 1970.

 6. inflammation

  inflammation, i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer.
 7. hand

  hand, hos människan övre extremitetens känsel- och griporgan.
 8. symbol

  symbol, mångtydigt begrepp inom semiotik, estetik m.m., ibland liktydigt med tecken, ofta särfall av tecken.
 9. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.
 10. värme

  värme, värmeenergi, Q, en form av energi; SI-enhet joule, J.