1. intro

  in´tro subst. ~t ~n; kortform för introduktion ORDLED: intr-ot
  Svensk ordbok
 2. introvert

  introvert, person med benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet, se introversion.

 3. introjektion

  introjektion, psykiskt försvar mot ångest som primärt förbinds med hot utifrån.
 4. introversion

  introversion, personlighetsdrag som innebär benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet; motpol till extroversion.

 5. introduktion

  introduktion upptagande av en ätt på Riddarhuset; även utländska sändebuds överlämnande av s.k. kreditivbrev i samband med första besöket hos landets statsöverhuvud.
 6. Introitus

  Introitus, den efter kyrkoåret växlande ingångssången i mässan enligt romersk liturgi, ursprungligen bestående av psaltarverser (senare endast en) med av kören upprepad antifon.
 7. introduktion

  introduktion, inledande avsnitt till ett musikstycke.
 8. introspektion

  introspektion, iakttagelse av egna upplevelser, t.ex. känslor, tankar, föreställningar, sinnesförnimmelser.
 9. introducera

  introducera betyder ’införa’; se introduktion.
 10. introduktionsprogram

  introduktionsprogram, program för elever som inte är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan.