1. inokulation

  inokulation, inympning, detsamma som ympning (medicin) och ympning (mikrobiologi).
 2. Franz Schreker

  Schreker, Franz, 1878–1934, österrikisk tonsättare.
 3. transformation

  transformation, inom tumörläran benämning på den process vid vilken en normal cell förvärvar de egenskaper som utmärker en tumörcell.
 4. inokulation

  inokulation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-okul-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. inympa

  in`ympa verb ~de ~t ORDLED: in--ymp-ar SUBST.: inympande, inympning
  Svensk ordbok