1. rullstensås

  rullstensås, isälvsavlagring med långsträckt ryggform, bildad av smältvattenssediment från en glaciär eller inlandsis.
 2. morän

  morän, äldre benämningar krosstensgrus, jökelgrus, geologisk avlagring bildad i direkt anslutning till en glaciär eller inlandsis.
 3. De Geer-morän

  De Geer-morän, årsmorän, ändmorän med en årsrytmisk uppbyggnad, bildad vid kanten av en glaciär eller inlandsis under avsmältningsskedet.
 4. randmorän

  randmorän, större moränrygg, ofta komplext sammansatt av både morän i egentlig bemärkelse och isälvsavlagringar.
 5. tunneldal

  tunneldal, dalgång som bildats av smältvattenälvars eroderande verkan under en inlandsis.
 6. dälja

  dälja, främst i Bergslagen använt namn på skvalränna, dvs. en erosionsränna som grävts ut längs iskanten av smältvatten från inlandsisen.
 7. De Geer-ås

  De Geer-ås, typ av rullstensås som består av en sammanhängande rad av kullar.
 8. israndbildning

  israndbildning, sammanfattande benämning på avlagringar bildade vid iskanten på en glaciär.
 9. isbrytare

  isbrytare, fartyg som är särskilt byggt för att assistera handelsfartyg i sjöfart med is.

 10. lervarvskronologi

  lervarvskronologi, absolut dateringsmetod där man med hjälp av årsrytmiskt avsatta, varviga, leror kan åldersbestämma framför allt avsmältningsskedet hos en inlandsis.