1. rullstensås

  rullstensås, isälvsavlagring med långsträckt ryggform, bildad av smältvattenssediment från en glaciär eller inlandsis.
 2. morän

  morän, äldre benämningar krosstensgrus, jökelgrus, geologisk avlagring bildad i direkt anslutning till en glaciär eller inlandsis.
 3. De Geer-morän

  De Geer-morän, årsmorän, ändmorän med en årsrytmisk uppbyggnad, bildad vid kanten av en glaciär eller inlandsis under avsmältningsskedet.
 4. randmorän

  randmorän, större moränrygg, ofta komplext sammansatt av både morän i egentlig bemärkelse och isälvsavlagringar.
 5. tunneldal

  tunneldal, dalgång som bildats av smältvattenälvars eroderande verkan under en inlandsis.
 6. dälja

  dälja, främst i Bergslagen använt namn på skvalränna, dvs. en erosionsränna som grävts ut längs iskanten av smältvatten från inlandsisen.
 7. isbrytare

  isbrytare, fartyg som är särskilt byggt för att assistera handelsfartyg i sjöfart med is.

 8. israndbildning

  israndbildning, sammanfattande benämning på avlagringar bildade vid iskanten på en glaciär.
 9. De Geer-ås

  De Geer-ås, typ av rullstensås som består av en sammanhängande rad av kullar.
 10. mellansvenska ändmoränerna

  mellansvenska ändmoränerna, zon av stora israndbildningar som sträcker sig i väst–östlig riktning tvärs över Sverige från norska gränsen vid Dals Ed, över Skövde och Linköping och vidare ut mot Östersjön.