1. rullstensås

    rullstensås, isälvsavlagring med långsträckt ryggform, bildad av smältvattenssediment från en glaciär eller inlandsis.
  2. morän

    morän, äldre benämningar krosstensgrus, jökelgrus, geologisk avlagring bildad i direkt anslutning till en glaciär eller inlandsis.
  3. De Geer-morän

    De Geer-morän, årsmorän, ändmorän med en årsrytmisk uppbyggnad, bildad vid kanten av en glaciär eller inlandsis under avsmältningsskedet.
  4. randmorän

    randmorän, större moränrygg, ofta komplext sammansatt av både morän i egentlig bemärkelse och isälvsavlagringar.
  5. israndbildning

    israndbildning, sammanfattande benämning på avlagringar bildade vid iskanten på en glaciär.
  6. tunneldal

    tunneldal, dalgång som bildats av smältvattenälvars eroderande verkan under en inlandsis.
  7. dälja

    dälja, främst i Bergslagen använt namn på skvalränna, dvs. en erosionsränna som grävts ut längs iskanten av smältvatten från inlandsisen.
  8. mellansvenska ändmoränerna

    mellansvenska ändmoränerna, zon av stora israndbildningar som sträcker sig i väst–östlig riktning tvärs över Sverige från norska gränsen vid Dals Ed, över Skövde och Linköping och vidare ut mot Östersjön.
  9. De Geer-ås

    De Geer-ås, typ av rullstensås som består av en sammanhängande rad av kullar.
  10. isbrytare

    isbrytare, fartyg som är särskilt byggt för att assistera handelsfartyg i sjöfart med is.