1. jämkning

  jämkning, skattejämkning, term inom flera juridiska områden: inom skatterätten förfarande varigenom ändrade grunder för uttagande av preliminärskatt kan föreskrivas i syfte att få till stånd en bättre överensstämmelse mellan preliminär och slutlig skatt.
 2. jämkning

  jämkning, term inom flera juridiska områden: jämkning av skadestånd innebär att skadeståndet nedsätts eller eventuellt bortfaller (”jämkning till noll”), trots att som huvudregel den skadelidande ska ha full kompensation.
 3. jämkning

  jämkning, term inom flera juridiska områden: inom avtalsrätten metod att förändra en förpliktelse när den bedöms oskälig eller betungande.
 4. jämkning

  jäm`kning subst. ~en ~ar ORDLED: jämk-ning-en
  Svensk ordbok
 5. skattejämkning

  skattejämkning, detsamma som jämkning.
 6. skevdelning

  skevdelning, jämkning vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad eller under bestående äktenskap så att den make som har mest giftorättsgods kan få behålla mera av sin egendom än vad som följer av huvudregeln om likadelning.
 7. jämkad studiegång

  jämkad studiegång, jämkning, undantag från timplaner för grundskola och gymnasieskola.
 8. avtalsvite

  avtalsvite, bestämmelse i avtal varigenom någon ådöms att vid avtalsbrott betala ett bestämt belopp som ersättning till den andra parten.
 9. oskäliga avtalsvillkor

  oskäliga avtalsvillkor, villkor som enligt avtalslagen kan helt eller delvis sättas åsido.
 10. trafikförsäkring

  trafikförsäkring, obligatorisk försäkring för bilar m.fl. motordrivna fordon, vilken ersätter flertalet skador i trafiken enligt trafikskadelagen.