1. jord

  jord, det material som utgör jordskorpans lösa avlagringar, dvs. partiklar av organiskt och minerogent ursprung.
 2. jord

  jord, en av nationalekonomins produktionsfaktorer (vid sidan om arbete och kapital), t.ex. skog och åkerjord, som används i produktionen av varor och tjänster.
 3. jord

  jord, inom elektrotekniken benämning på mark (nollpotential), till vilken delar av elektriska anläggningar är förbundna via jordtag.
 4. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 5. jordbävning

  jordbävning, jordskalv, plötslig, kraftig förkastning eller brott i jordskorpan eller övre jordmanteln som avlöser elastiska spänningar och åstadkommer skalv i marken.
 6. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 7. jordskred

  jordskred är en snabb rörelse i jorden på en slänt.
 8. jordmåner

  jordmåner, de delar av jordskorpans ytskikt som under varierande tidsrymder har påverkats av klimat och organismer.
 9. jorderosion

  jorderosion, sammanfattande benämning på erosionsskador som kan drabba åkrar, betesmarker och kalavverkade skogsmarker till följd av markförstöring som förstärkts genom att människor eller boskap har försvagat skyddande växtlighet.
 10. jordarter

  jordarter, naturligt bildade avlagringar med lös struktur, dvs. utan sammanhållande kemiska bindningar mellan de fasta partiklarna.