1. planekonomi

  planekonomi, samhällsekonomiskt system som kännetecknas av att resursfördelningen huvudsakligen samordnas inom en statlig, central myndighet, se planhushållning.
 2. tredje industriella revolutionen

  tredje industriella revolutionen, Industri 3.0 (engelska Industry 3.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av datorutveckling, digitalisering och automation.

 3. fjärde industriella revolutionen

  fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0 (engelska Industry 4.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av sakernas internet, artificiell intelligens och robotteknik.

 4. upplysningen

  upplysningen är namnet på en kulturhistorisk strömning som sträcker sig från mitten av 1600-talet till slutet av 1700-talet.
 5. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.
 6. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.
 7. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 8. oligopol

  oligopol, marknadsform som kännetecknas av att ett fåtal företag behärskar marknaden.
 9. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 10. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.