1. koka över

  koka ö´ver verb kokade kokat ORDLED: kok-ar
  Svensk ordbok
 2. koka

  2ko`ka verb ~de el. kokte, ~t el. kokt, perf. part. vanl. kokt, pres. ~r ORDLED: kok-ar SUBST.: kokande, kokning; kok
  Svensk ordbok
 3. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).

 4. kokaväxter

  kokaväxter, Erythroxylaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 260 arter träd och buskar hemmahörande i tropiska och subtropiska trakter över hela jorden men med tyngdpunkten i Sydamerika.
 5. Island

  Island är ett land i norra Atlanten.

 6. masugn

  masugn är en anläggning som producerar råjärn (tackjärn) ur järnmalm (järnoxid).
 7. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 8. koks

  koks, kox, bränsle som framställs genom pyrolys av stenkol varvid metan och andra kolväten avgår.
 9. vätebindning

  vätebindning, bindning mellan två elektronegativa atomer, förmedlad av en mellan dem liggande väteatom.

 10. hyperbol

  hyperbol, stegrande retorisk figur, vanlig både i vardagsspråket och i poesin, inte minst barockens.