1. koks

  koks är ett bränsle som framställs ur stenkol.
 2. koksalt

  koksalt, trivialnamn för natriumklorid; se detta ord för koksalt som bas för framställning av natrium- och klorföreningar.
 3. koksverk

  koksverk, industriell anläggning för produktion av koks.
 4. kokskol

  kokskol, stenkolskvalitet med 15–30 % metan och andra kolväten, s.k. flyktiga beståndsdelar.
 5. fysiologisk koksaltlösning

  fysiologisk koksaltlösning, natriumklorid löst i vatten i en koncentration motsvarande det osmotiska trycket i blodplasma (t.ex. för däggdjur 0,9 % och för grodor 0,65 %).
 6. koks

  koks [kåk´s] subst. ~en ORDLED: koks-en
  Svensk ordbok
 7. masugn

  masugn, hytta, schaktugn för framställning av smält råjärn (tackjärn) genom reduktion av järnmalm med kol i form av koks eller träkol.
 8. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).
 9. gejser

  gejser, typ av het källa som då och då kastar ut en fontän av kokande vatten och vattenånga.
 10. icke-förnybara energikällor

  icke-förnybara energikällor, energikällor som varken direkt eller indirekt baseras på solinstrålning och därigenom inte förnyas i samma takt som de används.