1. kollaps

  kollaps, krisreaktion, plötslig, stark, psykisk reaktion, ”nervöst sammanbrott”.
 2. kollaps

  kollaps, blodtrycksfall med yrsel och ofta svimning, t.ex. vid hjärtrytmrubbning eller annan cirkulationsstörning ( vaso-vagal reaktion).
 3. kollaps

  kollaps, i bergtekniken en nedsjunkning eller instörtning till följd av att underliggande material försvagats eller avlägsnats.
 4. kollaps

  kollaps, sammanfallande av ett organ eller del därav, t.ex. av en lunga i samband med att luft på något sätt läcker in i lungsäckshålan, pneumothorax.
 5. kollaps

  kollaps. I geologin instörtning till följd av att underliggande berg avlägsnats.
 6. kollaps

  kollap´s subst. ~en ~er ORDLED: kol-laps-en
  Svensk ordbok
 7. kollapsar

  kollapsar, sammanfattande benämning på stjärnrest som uppstått genom gravitationell kollaps under stjärnans slutliga utvecklingsfas.
 8. kollapsbreccia

  kollapsbreccia , bergart som huvudsakligen består av kantiga brottstycken av en eller flera andra bergarter och som bildats vid kollaps eller instörtning av berg till följd av att underliggande berggrund försvagats eller avlägsnats.
 9. kollapsstruktur

  kollapsstruktur, struktur i marken eller i berggrunden som uppkommit genom att hålrum som bildats naturligt eller på konstgjord väg förorsakat kollaps eller ras av ovanförliggande delar av marken eller berggrunden.
 10. kollapsa

  kollap´sa verb ~de ~t ORDLED: kol-laps-ar SUBST.: kollapsande; kollaps
  Svensk ordbok