1. Kommentar

  Kommentar, oberoende socialistisk tidskrift, utgiven 1968–97.
 2. kommentar

  kommenta´r subst. ~en ~er ORDLED: kom-ment-ar-en
  Svensk ordbok
 3. haggada

  haggada, aggada, samlande benämning på de berättande delar av den rabbinska litteraturen som för den egna samtiden ger en pedagogisk utläggning av bibliskt stoff; även benämning på den enskilda berättelsen (eller flera sådana).
 4. föräldrabalken

  föräldrabalken, FB, balk i lagboken som bl.a. reglerar de rättsliga förhållandena mellan föräldrar och barn.
 5. not

  not är en förklarande kommentar; ett annat namn på fotnot.
 6. marknadshyra

  marknadshyra, den hyra som skulle avtalats för en lägenhet om marknaden varit helt fri.
 7. detaljplan

  detaljplan, plan genom vilken samhället, efter prövning av vad som är lämpligt, styr hur mark får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas.
 8. plan- och bygglagen

  plan- och bygglagen, PBL, regler om planläggning av mark och vatten samt om byggande.
 9. konkurrensklausul

  konkurrensklausul, avtalsbestämmelse som används för att hindra att någon till skada för annan utnyttjar sina kunskaper eller sin erfarenhet i konkurrerande affärsverksamhet.
 10. företagshemlighet

  företagshemlighet, definieras i lagen om skydd för företagshemligheter som ”information om affärs- eller driftförhållande i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende”.