1. kompensera

  kompensera betyder ’ersätta’; se kompensation.
 2. kompensera

  kompense´ra verb ~de ~t ORDLED: kom-pens-er-ar SUBST.: kompenserande, kompensering; kompensation
  Svensk ordbok
 3. konsumentöverskott

  konsumentöverskott, inom nationalekonomin skillnaden mellan det en person maximalt är villig att betala för en efterfrågad kvantitet av en vara eller tjänst och det han eller hon måste betala för denna kvantitet.
 4. barometer

  barometer, instrument för mätning av lufttryck.
 5. buffert

  buffert, i databehandlingssammanhang ett minnesutrymme använt som mellanlagringsplats för data.
 6. kompensationsodling

  kompensationsodling, inom fiskodlingen odling i älvar och andra vattendrag av lax- eller öringsmolt för att kompensera bortfallet av naturligt reproducerad smolt.
 7. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 8. suprafluiditet

  suprafluiditet, egenskap hos flytande helium, som vid låg temperatur har viskositeten noll.
 9. kväve

  kväve, nitrogen, gasformigt grundämne i periodiska systemets grupp 15, huvudbeståndsdel i atmosfären, kemiskt tecken N, som kvävgas N2.
 10. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.