1. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 2. konkurrens

  konkurrens, inom nationalekonomi den rivalitet som råder mellan aktörerna – köparna och säljarna – i en marknadsekonomi.
 3. fri konkurrens

  fri konkurrens, term inom nationalekonomin som innebär att samtliga aktörer på en marknad – köpare och säljare – arbetar under lika villkor.
 4. perfekt konkurrens

  perfekt konkurrens, fullkomlig konkurrens , nationalekonomisk term för en marknadsform.
 5. Konkurrensverket

  Konkurrensverket, KKV, central myndighet för konkurrens och upphandling, inrättades 1 juli 1992 i anslutning till att föregångarna Statens pris- och konkurrensverk (SPK) samt Näringsfrihetsombudsmannen (NO) lades ned.

 6. monopolistisk konkurrens

  monopolistisk konkurrens, marknadsform som kännetecknas av ett stort antal små säljare och köpare samt att säljföretagen avsätter produkter som är differentierade från varandra.
 7. illojal konkurrens

  illojal konkurrens, otillbörlig konkurrens, sammanfattande benämning på sådana konkurrensåtgärder i näringsverksamhet som bedöms som illojala eller otillbörliga mot konkurrenter eller konsumenter.
 8. otillbörlig konkurrens

  otillbörlig konkurrens, detsamma som illojal konkurrens.
 9. konkurrenslagen

  konkurrenslagen, en lag som ska undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.
 10. konkurrens

  konkurrens, inom straffrätten sammanträffande av brott.