1. koppla

  koppla [kåp`-] verb ~de ~t ORDLED: koppl-ar SUBST.: kopplande, koppling
  Svensk ordbok
 2. fotosyntes

  fotosyntes, den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till kemiskt bunden energi.
 3. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 4. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 5. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.
 6. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 7. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 8. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 9. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 10. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.